Risk based audit “Safety & Security” naar aanleiding van een arbeidsongeval

Beschrijving van de gevolgde methode:
De audit met ruim mandaat werd opgesplitst in een administratief gedeelte en een dynamisch gedeelte. Deze audit werd uitgevoerd door een team van twee personen waarbij de ene zich eerder toespitste op het administratieve gedeelte en de andere op het dynamische gedeelte. Idealiter verlopen beide delen parallel.
Tijdens het administratief gedeelte (top down) met het hoger management werden er vragen gesteld en documenten ingekeken om een beeld te vormen over de bedrijfscultuur en de verantwoordelijkheden.
Tijdens het dynamisch gedeelte (rondgang op de werkvoer – bottom-up) werden er visuele vaststellingen gedaan en vragen gesteld aan het personeel aanwezig op de werkvloer via specifieke ondervragingstechnieken.
De gedane vaststellingen waren  gebaseerd op alle mogelijke informatie vergaard tijdens het administratief en dynamisch gedeelte.

Elke vaststelling werd gekenmerkt door één of meerdere van de onderstaande categorieën:

 • Veiligheid (“Safety”): een veilige situatie van personeel, infrastructuur en
  materieel in stand houden ten aanzien van de niet intentionele risico’s (bij
  voorzien gebruik) rekening houdende met de gangbare normen, kosten en baten
 • Beveiliging (“Security”): de beveiliging van personeel, infrastructuur en
  materieel tegenover intentionele criminele handelingen zoals oneigenlijk
  gebruik, diefstal, vandalisme,….

Elke vaststelling werd verder behandeld volgens onderstaande logica:

 1. Vaststelling X: korte benaming
 2. Categorie: bijv. SAFETY & SECURITY
 3. Beschrijving van de vaststelling
 4. Conclusie: CONFORM/MINOR/MAJOR/CRITICAL
 5. Aanbevolen beheersmaatregelen

Via een uitgebreid verslag gebaseerd op deskundigheid van de auditeurs kon de werksituatie aanzienlijk verbeterd worden zodat de kans dat het betreffende incident/ongeval zich zou herhalen tot een aanvaardbaar niveau werd herleid.